Vai trò của tiêu chuẩn An ninh Toàn cầu (GSV) trong chuỗi cung ứng