Tầm ảnh hưởng của tiêu chuẩn ESG trong chuỗi cung ứng bền vững