Lưu trú tại nhà máy trong dịch COVID-19: Vừa cách ly vừa sản xuất