Tín hiệu đáng mừng cho ngành đóng gói bao bì Việt Nam