Độc đáo thiệp pop up dựng hình | Đặc điểm và phân loại