Khang Thành tổ chức huấn luyện, diễn tập phương án PCCC & CNCH