Thùng carton 5 lớp - Đặc điểm và ứng dụng phổ biến