Quai túi giấy đựng rượu - Điểm quan trọng ít người để ý