Nhu cầu túi giấy tăng nhanh: Cơ hội hay thách thức?