Đã đến lúc nghĩ về việc thay thế móc nhựa bằng hanger giấy?