Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động - Ưu tiên trong dịch Covid-19